GDPR

INFORMACE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana soukromí

Vámi uvedené kontaktní i jiné údaje chráníme v souladu s nařízením EU 2016/679 („GDPR“) ze dne 27. dubna 2016, které vstoupilo v platnost 25. května 2018
a nahradilo směrnici 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb.

Tenis DLI Sletiště, f. o. Irena Delišová, IČO: 61892238 se sídlem Sportovců 408, 272 04 Kladno (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníky tenisového areálu Tenis DLI Sletiště (jméno, příjmení, telefon) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou platnou od 25. května 2018.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení

2. Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména telefonní číslo, případně e-mailová adresa, resp. adresa

3. Údaje o vašich rezervacích, kterými jsou zejména údaje o službách, které jste si zakoupili nebo rezervovali

2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které potřebujeme, abychom mohli plně poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme a jak dlouho je uchováváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete osobně nebo telefonicky při komunikaci s recepcí v rámci rezervací našich služeb. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let.

5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je případně předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro plnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k nimž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

6. Jak lze souhlas opravit případně odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli opravit či odvolat zasláním žádosti na e-mail tenisdli@email.cz nebo telefonicky na recepci Tenis DLI Sletiště tel. 312 243 647.

7. Subjekty údajů, zpracovávané osobní údaje, účel zpracování

FYZICKÉ OSOBY – ZÁKAZNÍCI, DODAVATELÉ A DALŠÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefon, identifikační číslo, DIČ, adresa, e-mailová adresa, IP adresa

Účel zpracování, právní základ, důvod oprávněného zájmu: zákonná povinnost, plnění smluvního vztahu, důkazní prostředek

Doba uchování: 10 let po provedení záznamu

Případní příjemci: zaměstnanci naší firmy dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady, právník firmy,
naši případní zpracovatelé osobních údajů

FYZICKÉ OSOBY ZASTUPUJÍCÍ PRÁVNICKOU OSOBU – ZÁKAZNÍCI, DODAVATELÉ A JINÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

Kategorie osobních údajů: název společnosti, identifikační číslo, DIČ, adresa, jméno jednatele, statutárního orgánu, e-mailová adresa, IP adresa

Účel zpracování, právní základ, důvod oprávněného zájmu: zákonná povinnost, plnění smluvního vztahu, důkazní prostředek

Doba uchování: 10 let po provedení záznamu

Případní příjemci: zaměstnanci naší firmy dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady, právník firmy,
naši případní zpracovatelé osobních údajů

PRACOVNĚ-PRÁVNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Účel zpracování: zák. 262/2006 Sb Zákoník práce., 89/1995 Sb., 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění, 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů,
Zákon č. 187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění, 589/1992 Sb. Zákon o sociálním pojištění vše v platném znění

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje, údaje o jiné osobě, datum narození, rodné číslo

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci

Kategorie příjemců údajů: OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, ČSÚ

Doba uchování: personalistika: po dobu trvání pracovního poměru a 50 let po jeho skončení, mzdy: po dobu trvání pracovního poměru a 45 let po jeho ukončení


Tento dokument nabývá účinnosti ode dne 25.5.2018.